4 . פתרו את המשוואות . 1 310 10 ז = # 2 1 9 1 9 ד = # 1 7 10 א = # 7 1 110 2 ח = # 2 5 1 ה = # 1 7 13 15 15 ב = # 1 18 8 ט = # 2 1 3 ו = # 3 5 6 ג = # 5 3 7 6 . לפניכם תרגיל כפל של מספר שלם בשבר שהמונה שלו שונה מ- 1 : = # 6 א . פתרו אותו . ב . הסבירו איך פתרתם את התרגיל : עם ה מ ורה 5 . » השלימו אפשרויות שונות בכל סעיף כך שהתוצאות יהיו מספרים שלמים ופתרו . א ב ג 1 10 = # 1 10 = # 1 10 = # 1 4 = # 1 4 = # 1 4 = # 1 6 = # 1 6 = # 1 6 = # » מה משותף לכל המספרים שהשלמתם בסעיף ג ? » השלימו את אותו המספר בשלושת הסעיפים כך שהתוצאות יהיו מספרים שלמים ופתרו . 10 9 1 10 = # 1 6 = # 1 4 א ב ג = # א . כפל - הגורמים הם שבר ומספר שלם - חזרה והעמקה 31 א נ י פ ותר כ ך : 1 3 7 3 6 1 3 6 = 7 18 = 7 4 2 = 7 18 7 7 . פתרו . 9 ז = # 20 10 3 8 ד = # 12 5 11 א = # 9 4 9 ח = # 25 7 4 ה = # 8 7 5 ב = # 5 6 11 ט = # 11 6 13 ו = # 7 5 7 ג = # 12 ב ד יקה האם קיבלתם ארבע תוצאות השוות למספרים שלמים ? 3 7 = # 6 א נ י חושבת על ק פ יצות מ- 0 על ישר ה מ ס פ רים . אם קו פ צים 6 ק פ יצות של 3 שביעיות מ גיעים ל- 18 שביעיו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית