145 מִ י ל וֹ ן " מְ דַ בְּ רִ י ם בְּ עִ בְ רִ י ת " א لكنאֲבָל حجرאֶבֶן بحيرةאֲגַם أرضאֲדָמָה خيمةאוֹהֶל سمّاعاتאוֹזְנִיוֹת يأكلאוֹכֵל, לֶאֱכוֹל من الممكنאוּלַי ضيفאוֹרֵחַ ابن أخ، أختאַחְיָין آخرאַחֵר بعد ذلكאַחַר כָּךְ بعد אַחֲרֵי بعد الظهر אַחֲרֵי הַצוֹהֳרַיִים جزيرةאִי أيّאֵיזֶה فلّحאִיכָּר تدريبאִימוּן لا يوجدאֵין لا يوجد لديאֵין לִי أينאֵיפֹה حفلةאֵירוּעַ هؤلاءאֵלֶה إذاאִם حقيقيّ، حقيقيّةאֲמִיתִי, אֲמִיתִית وسطאֶמְצַע نحنאֲנַחְנוּ أناאֲנִי ممنوعאָסוּר لا أحدאַף אֶחָד بالمرّة لاאַף פַּעַם לֹא تطبيقאַפְּלִיקַצְיָה صندوقאַרְגָז طويل، طويلةאָרוֹךְ, אֲרוּכָּה אַרְמוֹן ( ז' ) , قصر، אַרְמוֹנוֹת قصور أنتِאַתְ أنتَאַתָה أنتمאַתֶם أمسאֶתְמוֹל أنتنّאַתֶן موقعאֲתָר 146 ב يأتيבָּא, לָבוֹא بالفِعْلבֶּאֱמֶת تفضّلבְּבַקָשָה بسببבִּגְלַל عادةًבְּדֶרֶךְ כְּלָל يفحصבּוֹדֵק, לִבְדוֹק يختارבּוֹחֵר, לִבְחוֹר يبكيבּוֹכֶה, לִבְכּוֹת يبنيבּוֹנֶה, לִבְנוֹת يركُلבּוֹעֵט, לִבְעוֹט يهربבּוֹרֵחַ, לִבְרוֹחַ بحذرבִּזְהִירוּת في الخارجבַּחוּץ بالتأكيدבֶּטַח زيارةבִּיקוּר مستشفًىבֵּית חוֹלִים مَقهًىבֵּית קָפֶה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית