4 . » מהם ממדי התיבות שבאוסף התיבות ? בחרו קדקוד בכל תיבה וכתבו את אורכי הצלעות היוצאות ממנו . » התבוננו בתיבות ששלושת הממדים שלהן שווים זה לזה : כמה מהפאות שלהן הן ריבועים ? מה מיוחד בתיבות האלה ? » התבוננו בתיבות שרק שניים מהממדים שלהן שווים זה לזה : כמה מהפאות שלהן הן ריבועים ? » התבוננו בתיבות ששלושת הממדים שלהן שונים זה מזה : כמה מהפאות שלהן הן ריבועים ? בסיום פעילות 4 יש לאסוף את התיבות ולשמור אותן בכיתה לפעילויות הבאות בפרק הזה ובפרק מדידת נפח . ממדי התיבהתיבה ס״מ, ס״מ ו-ס״מא ס״מ, ס״מ ו-ס״מב ס״מ, ס״מ ו-ס״מג ס״מ, ס״מ ו-ס״מד ס״מ, ס״מ ו-ס״מה ס״מ, ס״מ ו-ס״מו 355 כשיודעים את אורכיהן של שלוש צלעות היוצאות מאותו קדקוד בתיבה, יודעים את האורכים של כל הצלעות בתיבה . לשלושה אורכים כאלה קוראים ממדי התיבה . שמרו את אוסף התיבות כי נשתמש בו עוד הרבה ! ב . ממדים של תיבה 145 דוגמה 5 . לפניכם סרטוטים מוקטנים של תיבות . בכל תיבה האורכים של שלוש צלעות היוצאות מקדקוד אחד נתונים . » השלימו בכל סרטוט את האורכים של שלוש הצלעות היוצאות מהקדקוד האדום . » באיזה סעיף יש תיבה שבה בדיוק שתי פאות הן ריבועים ?...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית