4 . סרטטו את המלבנים המתוארים בטבלה והשלימו את היקפיהם . חישובההיקףאורכי הצלעות של המלבן 2 ס״מ 4 ס״מ א 5 ס״מ 5 ס״מ ב 7 ס״מ 3 ס״מ ג 1 ס״מ 6 ס״מ ד 1 ס ״ מ ב . היקף ושטח 95 הסבירו מדוע התרגילים שסימנתם ב- V מתאימים לחישוב ההיקף . מה הטעות של התלמידים ששגו ? האם התרגיל של אחד התלמידים מתאים לחישוב שטח המלבן ? דיון 5 . תלמידים התבקשו לחשב את ההיקף של מלבן שאורכי צלעותיו 4 ס"מ ו- 6 ס"מ . אילו מהתלמידים כתבו תרגיל מתאים ? Xוא Vונמס . 4 × 6 6 + 4 4 × 2 + 6 × 2 ) 4 + 6 ( × 2 4 + 6 + 4 + 6 2 + 2 + 6 + 6 דני יוסי בני דוד אלי צבי ב . היקף ושטח 96 6 . א . סרטטו שני מלבנים שונים שהיקפיהם 12 ס"מ . 7 . א . סרטטו שני מלבנים שונים שהיקפיהם 18 ס"מ . ב . בדקו בעזרת רשת המשבצות המחיקה : האם אפשר לצייר על קווי הרשת ריבוע שהיקפו 12 ס"מ ? ב . בדקו בעזרת רשת המשבצות המחיקה : האם אפשר לצייר על קווי הרשת ריבוע שהיקפו 18 ס"מ ? 1 ס ״ מ ב . היקף ושטח 97 8 . לפניכם כרטיסים המסורטטים בהקטנה . השלימו את המידות החסרות . 9 . בשיעורי ההתעמלות התלמידות מקיפות בריצה את האולם המלבני שאורכי צלעותיו 28 מ׳ ו- 15 מ׳ . הם מתחילי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית