ל ו ח ה ש נ ה ו ח י ש ו ב י ז מ ן מ צ ו ל ע י ם מ ד י ד ת ש ט ח ס י מ ט ר י י ה ת י ב ו ת מ ד י ד ת נ פ ח גאומטרייה לבית הספר היסודי אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית