שברים - חלק א המספרים עד מיליון המבנה העשרוני, חיבור וחיסור גימטרייה 10 אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי מתמטיקה לבית הספר היסודי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית