2 1 ו הכרת האות ו מבקשים מהילדים למצוא את האות ו החלולה בסוף החוברת ולצבוע אותה . אומרים לילדים את המילים שבציורים מתחת לאות : ורד, ורוד, וילון . פעילות 1 - אומרים לילדים את שם האות החדשה . פעילות 2 - אומרים לילדים למצוא בציור 10 ו ולצבוע . למורה 9 הבחנה שמיעתית – ז בהתחלת המילה או בסוף המילה . 3 מבקשים מהילדים לצבוע בירוק ציורים שה - ז בהתחלת המילה, ובצהוב – ציורים 2 . אומרים לילדים שבחלק מהציורים יש ז בהתחלת המילה ובחלק מהציורים – בסוף המילה . 1 . מבקשים מהילדים להגיד מה הם רואים בציורים . שה - ז בסוף המילה . למורה 18 27 2 קר בחורף, חם בקיץ מדברים בעברית המרכז לטכנולוגיה חינוכית מטח אישור מס' : אושר בתאריך : 587 2018 . 03 . 26 משרד החינוך באישור ספרי לימודאגף www . school . kotar . co . il מקוונת במהדורה הספר 2 1 3 ח למורה הכרת האות ח אומרים לילדים את המילים שבציורים מתחת לאות : פעילות 1 - אומרים לילדים את שם האות החדשה . מבקשים מהילדים למצוא את האות ח החלולה בסוף חמור, חולצה, חליל . החוברת ולצבוע אותה . את המילים שבציורים . אחר כך אומרים לילדים להקיף רק פעילות 2 - אומרים לילדים ) או...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית