תר גו ל הת ב נ ית יש . . . / א ין . . . . 1 מבקשים מהי לדים לה סתכל בציור ו ש ו א ל י ם : מ ה י ש ב חנו ת ? ה י ל די ם יג י דו דב רים שה ם רו אים . . 2 ש ו א ל י ם א ת ה י ל ד י ם : י ש פ י ל בחנ ות ? ) ה יל דים יענו ל פי הצי ור : אין פ י ל בחנ ו ת ( ; יש בובה בחנות ? - ( י ש ב ו ב ה ב ח נ ו ת ( . א פ ש ר ג ם לבק ש מיל דים ל שאול זה את זה או לבק ש מילד לשאו ל את הכיתה כולה . . 3 אומרי ם לילדים לצב וע בצבע אדום צ עצועים שמתחילים ב - א , ו בצ בע כחו ל – צעצועים שמתחילי ם ב . בּ - . 4 מב ק שים מהי לדים להגיד ב ק ו ל א ת כל הד ברים האדומים ) מתחילים ב - א ( ו א ת כל הד ב ר ים ה כ ח ו ל י ם ( מתחילי ם ב - . ) בּ ל מ ו ר ה בּ א 18 9 משחק דומינו לתרגול אוצר מילים באותיות א - ד . 1 אומרים לילדים לגזור את הכרטיסים ולפזר על השולחן כשהציורים למעלה . מתאימים . למשל : לכרטיס שיש בו ציור דג והאות ב אפשר להצמיד מצד אחד 2 . אומרים לילדים לבחור כרטיס אחד ולהצמיד לו כרטיס שיש בו אות או ציור כרטיס עם האות ד ומצד שני כרטיס עם ציור בית . . 3 אומרים לילדים להמשיך להצמיד כמה שיותר כרטיסים . . 4 מנצח מי שמצליח ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית