שבילי תרבות יהודית תרבות - ישראלית לכיתה ח על פי תוכנית הלימודים בתרבות יהודית - ישראלית של משרד החינוך מדריך למורה המדריך פותח בצוות תרבות ישראל , בתחום חברה ורוח במטח ראש צוות תרבות ישראל : ד " ר יכין אפשטיין פיתוח וכתיבה : ד״ר יואל קרצ׳מר - רזיאל , איריס סבן , טל שורץ עריכה לשונית : אלפא אלשיך עיצוב גרפי : מיכל ליכטר איור הכריכה ואיורי פנים : אלונה מילגרם הבאה לדפוס : דניאל אשל זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים במדריך הזה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק ממדריך זה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו במדריך , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית . © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו במדריך , שמורות לבעליהן . © תשע " ט , . 2018 כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , רח׳ קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב 6901128  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית