תוכן העניינים מבוא לפרק ............................................................................................................... 4 פעילות הפתיחה ...................................................................................................... 6 א . השבר כחלק משלם – חזרה והעמקה .............................................................. 7 ב . שברים על ישר המספרים .................................................................................... 14 ג . משבר למספר מעורב ולהפך .............................................................................. 19 ד . פעולות בשברים שהמכנים שלהם שווים ........................................................ 24 ה . השבר כחלק מכמות – חזרה והעמקה ............................................................. 32 ו . השבר כמנת חילוק ................................................................................................. 36 ז . פעילויות לסיכום הפרק ....................................................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית