. 1 התבּוֹננוּ בּתמוּנה והשלימוּ מה האישה רוֹאה מהחלוֹן . تمعن و ا في الص ورة ، ثم أكمل و ا ما تراه المرأ ة من خلال النافذ ة . אני רוֹאה א ֶת הגינה הגדוֹלה . בּגינה אני רוֹאה של שׂרה רוֹכבים על ילדים / את הילדים אוֹפניים . אני רוֹאה אנשים יוֹשבים על . אני רוֹאה יפים . ספסלים / את הספסלים עצים / את העצים אני רוֹאה עם ה פּ ְ רחים הלבנים . אני רוֹאה הוֹל ֶכ ֶת ע ִם עץ / את העץ את השכנה / השכנה הכּלב שלה . אני רוֹאה גם של יסמין . אני רוֹאה מ ְשׂח ֵק סבתא / את סבתא פיראס / את פיראס עם עוֹמר , הבּן שלי . אני רוֹאה אדוּמה וּ ל ְב ָנ ָה בּכּ ְב ִיש . משׂאית / את המשׂאית מכוֹנית / את המכוֹנית . 2 מתחוּ קו בּין זוּגוֹת החרוּזים . صل و ا بخط بين كل زوج من الق و افي . א ָמ ִיר ס ָלוֹן ספ ְס ָל צ ָהוֹב אי ָה כּדוּר ְ סל חלוֹן סמ ִיר ק ִיר א ִיש כּ ְב ִיש ש ִיר ר ְ חוֹב מאי ָה . 3 הקיפוּ שלוֹש מילים ממשפּחת המילים של המילה שכנה . ح و ط و ا ثلاث كلمات من عائلة الكلمة שכנה . תמוּנה שכן שכנים עוֹנה גרים שכוּנה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית