. 1 מה רימאס ויסמין קוֹנוֹת ? כּתבוּ בּכל שוּרה את המילה הנכוֹנה . اكتب و ا الكلمة المناسبة في كل سطر . • גבינה ( לבן / לבנה ) • אבטיח ( גדוֹל / גדוֹלה ) • ג ְל ִיד ָה ( טעים / טעימה ) • ל ֶח ֶם ( שׁחוֹר / שׁחוֹרה ) • בּקבּוּק מים ( קטן / קטנה ) • בּ ָצ ָל ( ירוּקה / ירוֹק ) • בּננוֹת ( צהוּבּים / צהוּבּוֹת ) • זיתים ( שׁחוֹרים / שׁחוֹרה ) • פּל פּ ְ לים ( אדוּמים / אדוּמוֹת ) • לחמניוֹת ( קטנה / קטנוֹת ) . 2 מה יוֹצא דוֹפן ? הקיפוּ בּכל שוּרה מילה שלֹא מתאימה למילים האחרוֹת . ح و ط و ا الكلمة الشاذ ة في كل سطر . א . ג ְב ִינ ָה | בּ ֵיצ ָה | תמוּנה | פּיתה ב . ר ֹאש | כּ ֶל ֶב | אר ְנ ָב | נ ָמ ֵר ג . תפּוּ ּח | תוּת | בּ ָנ ָנ ָה | מפ ְת ֵח ד . א ִיטל ְי ָה | ש ְא ֵל ָה | בּ ְר ִיטנ ְי ָה | ק ֶנ ְי ָה ה . מי ִם | ח ָל ָב | ת ֵה | ג ָמ ָל . 3 השלימוּ את השׂיחה . היעזרוּ בּדוּגמה . أكمل و ا المحادثة . استعين و ا بالمثال . נסרין מכינה מרק נסרין : אימא , אני מכינה מרק .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית