. 1 האוֹתיוֹת בּרחוּ מהמילים ... השלימוּ את האוֹתיוֹת החסרוֹת בּמקוֹם המתאים . هربت الحروف من الكلمات ... أكمل و ا ب و اسطة الحروف الناقصة في المكان المناسب . . 2 האוֹתיוֹת בּרחוּ מהשוּרוֹת ... כּתבוּ את האוֹתיוֹת החסרוֹת בּמקוֹם המתאים . هربت الحروف من السط ور ... اكتب و ا الحروف الناقصة في الأماكن المناسبة . שלוֹם , קוֹראים לי נוּר . א ֲנ ִי ג ָ _ ה בּ ְרמ ְל ָה . א ֲנ ִי מ ְ _ בּרת ערבית וּבכּיתה אני ל וֹ _ דת עברית . אני מבינה גם ק _ ת אנ ְג ְל ִי _ . . 3 מתחוּ קו בּין זוּגוֹת החרוּזים . صل و ا بخط بين كل زوج من الق و افي . חלוֹן ח ֲב ֵר ָ ה ש ִיש ִי כּ ֶל ֶב כּדוּר שוֹמעים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית