היוֹם אני לוֹמדת בּבית ספר רגיל . בּשנה שעברה בּית הספר שלי ה ָי ָה בּיער . " בּבית הספר של לוּסי ע ַכ ְש ָיו י ֵש שיעוּר אנגלית . י ֵש הפ ְס ָק ָה . י ֵש מוֹרים . י ֵש לוּח . . 4 השלימוּ כּמ וֹ בּדוּגמה לפי השׂיחה בּעמוּד 147 וּלפי התמוּנוֹת בּעמוּד : 149 היה / לֹא היה הייתה / לֹא הייתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית