זכר : כּדוּר – כּדוּרים , אבל גם שוּלחן – שוּלחנוֹת נקבה : עוּגה – עוּגוֹת , אבל גם בּיצה – בּיצים . 15 מצאוּ את המילה המתאימה בּשיר כּמ וֹ בּדוּגמה . جدوا الكلمة المناسبة في القصيد ة ، كما في المثال . זכר רבּים ים ח ָת וּל - חתוּלים ד ֶש ֶא - ד שָׁ אים מ ִשׂ ְח ָק - - ש ְב ִיל ִים ע ֵץ - פּ ֶ רח - זכר רבּים וֹת - חלוֹנוֹת - רחוֹבוֹת נקבה ר בּ וֹת וֹת - שכוּנוֹת - כיתוֹת נקבה ר בּ וֹת ים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית