אתם כּבר מכּירים את מילוֹת השאלה : מי ? מה ? איפה ? למה ? הנה עוֹד מילוֹת שאלה : איזה ? أي؟ מתי ? متى؟ כּמה ? كم؟ . 7 أ השלימוּ كمل و ا ب و ا את سطة מילת أدا ة ا השאלה لاستفهام המתאימה المناسبة : : מ ִי א ֵיז ֶה מ ָה מ ָתי א . עוֹזר לדויד בּשיעוּר חשבּוֹן ? ב . מיכאל ואמיר משׂחקים כּדוּרסל ? ג . מיכאל שוֹאל את אמיר ? ד . תרגיל דויד לֹא מבין ? . 8 סמנוּ את מילת השאלה בּכל מש פּ ָ ט והוֹסיפוּ סימן שאלה ? בּסוֹף המש פּ ָ ט . أشيروا إلى أدا ة الاستفهام في كل جملة، ثم أضيف و ا علامة استفهام ? في نهاية الجملة .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית