. 1 כּתבוּ מתחת לכל אימוֹג ' י את המילה המתאימה : اكتب و ا تحت كل شكل الكلمة المناسبة : צוֹחק בּוֹכה כּוֹעס שׂמח עצוּב מ ְפח ֵד . 2 מצאוּ בּעמוּדים 7 - 6 את האימוֹג ' ים משאלה 1 שמסתתרים בּתמוּנה . הקיפוּ אוֹתם בּעיגוּל . جدوا في الصفحات 7 - 6 الأشكال من السؤال 1 التي تختبئ في الص ورة وح و ط و ها . . 3 השלימוּ את המש פּ ָ טים בּעזרת המילים : أكمل و ا الجمل ب و اسطة الكلمات : צוֹחקת כּוֹעסת מפחדת בּוֹכה א . ר ִ ימאס על נדין , כּי היא לֹא משׂחקת איתה . ב . חל ָא , כּי היא קוֹראת סיפּוּר עצוּב . ג . נוּר , כּי היא רוֹאה בּיוּטיוּבּ חתוּל מנגן בּגיטרה . ד . היל ְד ָה הק ְטנ ָה מהכּלב הגדוֹל . היא לֹא אוֹהבת כּלבים . . 4 השלימוּ את המילים החסרוֹת בּשׂיחה . היעזרוּ בּמחסן . أكمل و ا الكلمات الناقصة في المحادثة . استعين و ا بالمخزن . קוֹף כּוֹע ֵס ת ִינוֹק ֶת צ ְפר ְ ד ֵע  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית