" גיל מבּרזיל יאמר בּוֹם דיא , קוֹק וֹ ממרוֹק וֹ יאמר אהלן " . ג ִיל ג ָר בּ ְ בּרזיל . הוּא בּא לישׂראל מבּ ְר ָ ז ִיל . קוֹק וֹ ג ָר בּ ְ מרוֹק וֹ . הוּא בּא לישׂראל ממ ָרוֹק וֹ . . 12 השלימוּ את המש פּ ָ טים , כּמ וֹ בּדוּגמה : أكمل و ا الجمل، كما في المثال : מ ִבּרִ יטני ָה א . טנ ְי ָה ג ָר ָ ה ב ּבּ ְר ִ יטנ ְי ָה . ה ִיא . ב . קן גר בּיפּן . הוּא . ג . ג ' וּניה גרה בּקניה . היא . ד . צ ' ין גר בּסין . הוּא . . 13 השלימוּ את בּוּעוֹת הדיבּוּר , כּמ וֹ בּדוּגמה . أكمل و ا فقاعات المحادثة، كما في المثال . חלא מ שְׁ פ רְ עם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית