מ ָה נ ִ שׁ ְ מ ַע ה ַיו ֺם ? / נ ֶט ַע ס ִילוֹנ ִי כּשׁהייתי ילדה בּליתי את החפ שׁ הגדוֹל אצל סבּא וסבתא שׁלי . סבתא היתה מכינה לי את המאכלים הכי טעימים בּעוֹלם , סבּא היה לוֹקח אוֹתי לבּנק ולמכּלת , ותמיד הוּא הסכּים לקנוֹת לי סכּריה על מקל . סבּא ו ְס ָב ְת ָא ה ִר ְ שׁוּ ל ִי ל ָל ֶכ ֶת ל ִי שׁ ֹ ן מ ְא ֻח ָר , ל ָקוּם מ ֻק ְד ָם ו ְלֹא ל ְצ ַח ְצ ֵח ַ א ֶת ה ַ שׁ ִ נ ַי ִם . כּשׁרציתי ללכת לגן החיוֹת סבּא וסבתא לקח וּ אוֹתי לשׁם , גם אם היינ וּ שׁם רק יוֹם קדם . עם סבּא וסבתא תמיד כּיף . הם מפנקים , הם אוֹהבים בּלי שׁוּם תנאי , כּמעט אף פּ ַ עם לֹא יגיד וּ לי " לֹא " , ולֹא אכ פּ ַ ת להם אם הנכדים מכינים את שׁעוּרי הבּית א וֹ לֹא ואם כּבר הת כּ וֹננ וּ למבחן א וֹ לֹא . הנה כּמה רעיוֹנוֹת לבלוּיים עם סבּא וסבתא : 1 סבתא וסבּא יוֹדעים לדבּר בּשׂפה שׁאיננה עברית ? בּק שׁוּ מהם ללמד אתכם שׁיר , דקלוּם א וֹ מלים נחמדוֹת בּשׂפה הז וֹ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית