כּתב וּ כּמ וֹ בּדגמה . ת ִיק ת ִי ת ִי ת ִיק ר ִיס ִים ר ִי בּ ִ ני ָן בּ ִ מה שׁוֹמעים בּמלה ? כּ ִ תב וּ רי , בּ , תי א וֹ ח .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית