מ ָה נ ִ שׁ ְ מ ַע ה ַיו ֺם ? / נ ִיר ָ ה ה ַר ְ א ֵל בּערב היתה אצלנ וּ הפסקת חשׁמל . אוֹי ! המנוֹרוֹת כּב וּ פּתאוֹם . המחשׁב לֹא פּ ָ על , הטלויזיה לֹא פּ ָ עלה . אני לֹא יכלתי להכין שׁעוּרים , א ִמ ָא לֹא י ָכ ְל ָה ל ִכ ְת ֹב בּ ַ מ ַח ְ שׁ ֵ ב , א ַ בּ ָ א לֹא י ָכ ֹל ל ִק ְר ֹא ע ִתוֹן , א ֲחוֹת ִי לֹא יכלה לצפּוֹת בּטלויזיה . חשׁבתי : אי אפשׁר לעשׂוֹת כּלוּם בּלי חשׁמל . אבל זה לֹא היה נכוֹן . כּלנ וּ התישׁבנ וּ בּמטה שׁל ההוֹרים , ס פּ ַ רנ וּ ספּוּרים מפחידים בּח שׁךְ , שׁרנ וּ שׁירים מצחיקים והתחממנ וּ לנ וּ יחד מתחת לשׂמיכה . פּתאוֹם נדלק האוֹר ושׁוּב היה חשׁמל : המחשׁב והטלויזיה פּ ָ על וּ , וכל אחד חזר לעסוּק שׁל וֹ . ואני חשׁבתי : הלואי שׁגם מחר תהיה הפסקת חשׁמל ! מ ִת וֹךְ ה ַס ֵפ ֶר כּ ְ שׁאס ְנת וא ֲני , הוצאת מסדה 1973 מה ע שׂוּ בּני המשׁפּחה בּערב , בּזמן הפסקת החשׁמל ? צבע וּ את הציוּר המתאים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית