מ ָה נ ִ שׁ ְ מ ַע ה ַיו ֺם ? מ ַז ָל טוֹב ! פּ ִ ילוֹן ח ָד ָ שׁ נוֹל ַד בּ ְ מ ִ שׁ ְפּ ַ ח ַת ה ַ פּ ִ יל ִים ! כּ ְשׁ ֶ א ִמ ָא פּ ִ יל ָה מ ַמ ְל ִיט ָה , כּ ָ ל הפּילוֹת ה בּ וֹגרוֹת בּעדר נאספוֹת סביבה וּבוֹדקוֹת את הגוּר הקטן בּחדק שׁ ֶ ל ָה ֶן . ה ַ פּ ִ ילוֹן א ָמ ְנ ָם ר ַק נוֹל ַד , א ֲב ָל הוּא כּ ְ ב ָר כּ ָ ב ֵד מ ְאוֹד . הוּא שׁוֹק ֵל כּ ִ מ ְע ַט 100 קילוֹגרם , כּבד כּמ וֹ מקרר ! שׁ ָ ע ָה א ַח ֲר ֵי שׁ ֶ ה ַ פּ ִ ילוֹן נוֹל ַד הוּא כּ ְ ב ָר י ָכוֹל ל ַע ֲמ ֹד ע ַל ר ַג ְל ָיו ו ְל ָל ֶכ ֶת א ַח ֲר ֵי א ִמ וֹ . בּ ְ כ ָל יוֹם הוּא יוֹנ ֵק מ ֵא ִמ וֹ ח ָל ָב בּ ְ כ ַמוּת ג ְדוֹל ָה , כּ ְ מ וֹ שׁ ֶ ל 15 קרטוֹנים מלאים ח ָל ָב ! הוּא יוֹנ ֵק ע ַד שׁ ֶ הוּא בּ ֶ ן ח ָמ ֵ שׁ א וֹ שׁ ֵשׁ . א ָז מ ַת ְח ִיל ה ַ פּ ִ ילוֹן ל ִת ְ לֹשׁ בּ ְ ע ֶז ְר ַת החדק שׁרשׁים , עשׂבים , ענפים ועלים ולאכל כּמ וֹ הפּילים ה בּ וֹגרים . ה ַ פּ ִ ילוֹן ו ְא ִמ ָא שׁ ֶ ל וֹ ח ַי ִים בּ ְ מ ִ שׁ ְפּ ָ ח ָה שׁ ֶ י ֵ שׁ בּ ָ ה בּ ְ ע ֵר ֶ ךְ 15 פּ ִ יל ִים . בּ ְ כ ָל מ ִ שׁ ְפּ ָ ח ָה י שׁ פּילה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית