מ ָה נ ִ שׁ ְ מ ַע ה ַיו ֺם ? / ל ֵא ָה גוֹל ְד ְ בּ ֶ ר ְג ל ַי ְל ָה ל ַי ְל ָה מ ִס ְת ַ כּ ֶ ל ֶת ה ַל ְב ָנ ָה , בּפּ ְ רחים אשׁר הנצ וּ בּגנה . בּציצי היקינתוֹן בּגננ וּ הקטן , ל ַי ְל ָה ל ַי ְל ָה מ ִס ְת ַ כּ ֶ ל ֶת ה ַל ְב ָנ ָה . ואוֹמרת הלבנה לעננים : תנ וּ ט פּ ָ ה ועוֹד טפּנת לגנים , שׁ ֶ י ִפ ְר ַח ה ַי ָק ִינ ְתוֹן בּגננ וּ הקטן . - כּךְ אוֹמרת הלבנה לעננים . בּא הגשׁם וצלצל בּחלוֹני , שׁר נגוּן עליז ל פּ ֶ רח בּגני , ו ְע ָנ ָה ה ַי ָק ִינ ְתוֹן בּ ְשׂ ִ מ ְח ָה וּב ְ שׂ ָ שׂוֹן למטר אשׁר צלצל בּחלוֹני . וּמחר נצא כּלנ וּ אל הגן , ונראה שׁם את ה פּ ֶ רח הלבן , ולכבוֹד היקינתוֹן בּני ישׁיר את הפּזמוֹן , ושׂמחה גדוֹלה מאוֹד תהיה בּגן . מ ִת וֹךְ ה ַס ֵפ ֶר מה עוֹשׂוֹת האילוֹת , ספרית פועלים , 1957 מ ִת וֹךְ ה ַס ֵפ ֶר מה עוֹשׂוֹת האילוֹת , ספרית פועלים הקיבוץ המאוחד 1957  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית