כּתב וּ את המלה המתאימה לכל ציוּר . כּתב וּ משׁפּט מתאים לכל ציוּר . בּחר וּ מלים מהמחסן . א ַי ָל ָה • י ָ שׁ ַ ב • א ַ בּ ָ א • בּ ָ נ ָנ ָה • לת ָמ ָר • נ ָד ָב • לת ָמ ָר • נ ָתנ ָה • בּ ַ י ָם • נ ָת ַן • מ ַת ָנ ָה שׁחר ו ְהאר ְ נב שׁ ַ ח ַר י ָ שׁ ַ ב ו שׁ ָ ת ַק . אילה בּאה ושׁאלה : מה קרה ? שׁחר לח שׁ : הארנב בּרח . אילה שׁתקה , ושׁחר שׁתק . תמר בּאה ושׁאלה : מה קרה ? אילה אמרה : הארנב בּרח . תמר אמרה : חבל , שׁחר אהב את הארנב . ס ַמנ וּ כּן א וֹ לֹא לפי הס פּ וּר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית