לדון בחסרונות וביתרונות של צורות שונות של הוראה ולמידה ושל טיפוסי מורים ותלמידים ; להביע עמדה אישית לגבי סגנון הלמידה המועדף ; לדבר על חוויות שקשורות ליחסים בין מורים לתלמידים ; לדון בחשיבות הכישלון בתהליך הלמידה ; להשתמש בצורה שוטפת וטבעית במשפטים במבנה ״מותר / אסור + ל - ... + שם פועל״ ; להשתמש בצורה שוטפת וטבעית במשפטים במבנה ״צריך + שם פועל״ ; להשתמש בצורה שוטפת וטבעית במשפטים במבנה ״כדאי + ל - ... + שם פועל״ ; להטות פעלים מבניין נפעל בגזרת השלמים בעבר , בהווה , בעתיד ובשם הפועל ( לדוגמה : נשאר , נשאר , יישאר , להישאר ) . Now we can ... discuss the advantages and disadvantages of different forms of teaching and learning , and various types of teachers and students ; express a personal opinion about a preferred learning style ; talk about experiences related to teacher - student relationships ; discuss the importance of failure in the learning process ; fluently ״מותר / אסור + ל - ... + שם פועל״ use sentences in the form of : and naturally ; fluently and naturally ; " צריך + שם פועל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית