ידיעה בּעיתון | רחל חלפי האג דּ ה ה מּ לכ וּ תית לשמירה על צ פּ רים / פּ רסמה ה וֹ דעה , וּ לפיה צ פּ רי ה שּ יר / בּבּ ריטניה כּ בר שכח וּ אי ךְ שׁ רים // דּוֹ בר האג דּ ה הא שׁ ים את / ה תּ נ וּ עה הר בּ ה בּכּ בישים / בּ חסר היכלת / שׁ ל ה צּפּ רים ל שׁ יר // צ פּ רים בּ קרבת כּ בישים ס וֹ אנים / אינן יכ וֹ ל וֹ ת ל שׁ מע ז וֹ את ז וֹ / וזה מק שׁ ה על ה גּוֹ זלים / ללמד ל שׁ יר / א וֹ לתק שׁ ר עם בּ ני מינם // מס פּ ר ז נּ ים שׁ ל צ פּ רי שׁ יר / ה וֹ לכים ונכחדים / כּ יון שׁ ה צּפּ רים אינן ז וֹ כר וֹ ת / כּ יצד לז מּ ר ולמ שׁךְ / את בּ ני ה מּ ין ה שּׁ ני // בּ מק וֹ ם ל שׁ יר שׁ ירים נעימי צליל / הן מצליח וֹ ת בּ ק שׁ י לצי ּץ // מחקרים שׁנּ ערכ וּ בּ אחר וֹ נה גּלּוּ / כּ י צ פּ רים בּ אז וֹ רים בּ נ וּ יים מחק וֹ ת / צלצ וּ לי טלפ וֹ נים / צ וֹ פרי מכ וֹ נ יּוֹ ת / ואזעק וֹ ת מתוך : פרטים סודיים מתוך הקלסר השקוף , 2007 . 1 לפי השיר , איך החיים בעיר פוגעים בציפורים ? . 2 א . מה מיוחד במבנה של השיר ? ב . איך לדעתכם המבנה הזה עוזר להעביר את המסר של השיר ? . 3 אפשר להבין את השיר כא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית