מילים : לאה נאור לחן : נורית הירש על רא שׁ ה בּ ר וֹ ש שׁבּ חצר שׂ מחה והמ לּ ה , שׁ ם כּ ל ה צּפּוֹ רים בּ עיר הקימ וּ מקהלה . העפר וֹ נית * ה סּוֹ לנית נקתה את ה גּ ר וֹ ן , שׁלּ בה כּ נף , זקפה מק וֹ ר , וגם פּ צחה בּ רן : ציף ציף , שׁ ריק שׁ רק , בּוּ ל בּוּ ל בּוּ ל בּוּ ל בּ יל בּ ל לה לה לה לה ... וכל מי שׁשּׁ מע אמר : אח , איז וֹ מקהלה . פּ תא וֹ ם הפסיק את ה שּׁ ירה פּשׁוֹשׁ * אחד זעיר , אם אין מ לּ ים ואין תּ וים ה וּ א לֹ א מ וּ כן ל שׁ יר . אנחנ וּ לֹ א ר וֹ צים מ לּ ים , רגז וּ ה בּ ל בּוּ לים * , אנחנ וּ גּ ם ל לֹ א מ לּ ים נ וֹ רא מת בּ ל בּ לים . ה סּ נ וּ נ יּוֹ ת * כּ תב וּ תּ וים על ח וּ ט ועל גּ דר וֹ ת . תּכּ י אחד ל מּ ד א וֹ תן מ לּ ים נה דּ ר וֹ ת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית