דליה רביקוביץ | חר שׁוֹ ת ה כּ ב שׂ ים הירקים גּ ל שׁוּ בּמּוֹ רד וֹ ת וה יּ ם למ טּ ה שׁ כ שׁךְ והכחיל מן ה שּׁ מ שׁ . בּשּׁ מים פּ רח וּ עננים כּ מ וֹ שׁוֹ ש נּ י נהר ואנחנ וּ היינ וּ ע וֹ ד ילד וֹ ת . והיתה בּ נ וּ אחת שהי וּ ל הּ עינים אה וּ ב וֹ ת וק נּ אנ וּ בּהּ כּלּ נ וּ עד שׁשּׁ כחנ וּ , והיתה בּ נ וּ אחת בּ הירה וּ זק וּ פת ק וֹ מה שׁ הי וּ שׁוֹ אלים בּכּתּ ה וידעה לה שׁ יב תּשׁוּ ב וֹ ת . והייתי י וֹ צאת בּשּׁ מ שׁ אל ה שּׂ דה הקר וֹ ב וא וֹ הבת את העננים וה וֹ גה בּ הם ס פּוּ רים והיתה לי שׁ ה וּ ת ר בּ ה להרהר בּצּ ער מרא שׁ ית ה סּ תו האפר ועד ס וֹ ף הקיץ ה צּ הב . מתוך : כל השירים , 2010 . 1 בשיר יש שלושה בּ תים , ובכל בית מת וֹ ארת תמונה . לאיזה מהבתים מתאימה התמונה בעמוד ? 79 הסבירו . . 2 בשיר " תמונה " יש תנ וּ עה . קראו את השורות המתארות תנועה . . 3 ביחידה הזאת אנחנו מדברים על היתרונות ועל החסרונות בתמונות . בשיר " תמונה " יש תמונות , אבל הן מתוארות במילים . האם לדעתכם יש יתרון לשימ וּ ש במילים ולא בתמונות ? הסבירו למה כן או למה לא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית