| לאה נאור להצט לּ ם זה ענין שׁ לם צרי ךְ לדעת מה ואי ךְ מה לע שׂוֹ ת , אי ךְ לח יּךְ ואי ךְ לה כּ נס אל ה תּ מ וּ נה כּ א לּוּ לֹ א בּ כ וּ נה . אני בּ כלל לֹ א מתר גּשׁ זאת רק תּ מ וּ נה , תּגּ יד , מה י שׁ? לֹ א נע שׂ ה מ זּ ה ענין ע וֹ ד לֹ א ... אני ע וֹ ד לֹ א מ וּ כן . כּ דאי ל שׁ בת בּמּ ק וֹ ם ? להי וֹ ת י שׁ ר ? א וּ לי עקם ? עם פּ רח ? ספר ? מניפה ? אי ךְ ה תּ מ וּ נה י וֹ תר יפה ? מאיזה צד הכי כּ דאי ? שׁיּ היה א וֹ ן - פס ודי . א וּ לי תּ זיז את ה כּ תף ? נ וּ , צ לּ ם , אני עיף . א תּ ה תּבּ יט י שׁ ר י שׁ ר הכי י שׁ ר שׁ רק אפ שׁ ר , תּ היה שׁ קט וּ רציני . אני לֹ א יכ וֹ ל ! זה לֹ א אני . כּ דאי בּ יחד א וֹ לבד ? מ שּׂ מאל ? מ לּ מעלה ? מה צּ ד ? עם כּ ל ה גּוּ ף א וֹ רק הרא שׁ . אחת וּשׁתּ ים ו שׁ ל וֹשׁ . אז מה ל וֹ ב שׁ ים וּ מה ע וֹשׂ ים ? אני יפה ? א תּ ה מקסים . על מה לח שׁוֹ ב ? ואי ךְ בּ כלל ? קליק . זה נגמר ? נ וֹ רא חבל . מתוך : האתר של לאה נאור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית