לדון בדרכים ליישוב מחלוקות ; לספר על צורות , על מקומות ועל אנשים שהם סמלים בעולם היהודי ; לדון בשאלה מה הופך חפץ , מקום או אדם לסמל ; להציג את השינויים שחלו במנהג שליחת כרטיסי " שנות טובות " ; לתאר את המטבע הרשמי של מדינת ישראל בעבר ובהווה ; להשתמש בצורה שוטפת וטבעית במשפטים שמניים בעבר ; להטות פעלים מבניין פעל ( משקל אפעול ) בגזרת השלמים בעבר , בהווה , בעתיד ובשם הפועל ( לדוגמה : שמר , ש וֹ מר , ישמ וֹ ר , לשמ וֹ ר ) . Now we can ... discuss ways to resolve disagreements ; talk about shapes , places , and people that are symbols in the Jewish world ; discuss what turns an object , a place or a person into a symbol ; describe the changes that occurred in the custom of sending Shana” Tova ” cards ; describe the official currency of the State of Israel in the past and in the present ; use nominal sentences in the past tense fluently and naturally ; conjugate verbs from the pa ’ al verb pattern ( shlemim root type , the ef ’ ol group ) in the past , present , future and infinitive . ( שמר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית