| אשר רייך בּ יר וּ שלים שׁלּ י שׁ קט . שׁ קט . בּ ערב , כּ בר ערב העיר מפהקת לילה ט וֹ ב וה לּ ילה לבן כּ מ וֹ ע וֹ רב שׁ התח פּשׂ לי וֹ נה . יר וּשׁ לים שׁלּ י ישנה , שׁ קט . שׁ קט . היא עיפה . א נּ א הי וּ שׁ קטים . מעל בּ נין ה דּ אר ה מּ ר כּ זי בּ ין שׂ יחי האנטנ וֹ ת אני ר וֹ אה שׁ ני כּוֹ כבים צעירים א וֹ חזים זה בּ יד זה וצ וֹ עדים חר שׁ חר שׁ כּ מ וֹ ז וּ ג גּמּ דים מא גּ דה ע תּ יקה . שׁ קט . שׁ קט בּ יר וּ שלים שׁלּ י . מתוך : קול השירים : מבחר שירה 2017 , 2015 - 1963 . 1 א . על איזה זמן מדבר השיר ? אילו מילים עזרו לכם להבין שהשיר מדבר על הזמן הזה ? ב . מה אפשר ללמוד מהשיר על העיר ירושלים בזמן הזה ? . 2 בעמודים הבאים יש תמונות אומנות שהנושא שלהן הוא ירושלים . מה דעתכם : איזו תמונה הכי מתאימה להופיע ליד השיר ? למה ? . 3 האדם בשיר כותב " ירושלים שלי " . מה לדעתכם ההבדל בין ירושלים במציא וּ ת לבין ירושלים שלו ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית