מילים : לני סולומון , קובי אוז , אדם יוסף בן לביא , גילאור יהודה , ראובן ארגאי לחן : לני סולומון כּ שש וֹ אל את עצמי " מי אני ? " אני קצת ספרדי , קצת אש כּ נזי , קצת י שׂ ראלי , טי פּ טי פּ ה גל וּ תי , אני א וּ לי דתי וא וּ לי חיל וֹ ני אבל בּ יני לביני , אני יה וּ די וזה ייח וּ די . לֹ א ט וֹ ב י וֹ תר מהאחר , לֹ א רע י וֹ תר – פּ ש וּ ט יה וּ די . לפעמים חייל , לפעמים תלמיד , יש לי המ וֹ ן עבר וגם ר וֹ אה עתיד . לפעמים מתנגד , ולפעמים חסיד , א וּ לי גשמי , א וּ לי ר וּ חני , אבל תמיד תמיד אני יה וּ די וזה ייח וּ די . לֹ א רע י וֹ תר , לֹ א ט וֹ ב י וֹ תר , טי פּ ה אחר – פּ ש וּ ט יה וּ די . פּ תא וֹ ם חזרתי מרח וֹ ק , שנ וּ כל להי וֹ ת כּ אן בּ יחד . שיהיה לי בּ ט וּ ח , שאחז וֹ ר לצח וֹ ק , שא וּ כל לחי וֹ ת בּ נחת ל לֹ א פּ חד . כּ י אני יה וּ די וזה ייח וּ די . לֹ א ט וֹ ב י וֹ תר מהאחר , לֹ א רע י וֹ תר – פּ ש וּ ט יה וּ די . ש וּ ם דבר לֹ א יצליח לש בּוֹ ר א וֹ תי , אחי . הנשמה שלי היא חלק מא וֹ ר עלי וֹ ן נצחי . לתקן את הע וֹ לם – ז וֹ הי מה וּ תי , נ וֹ לדתי כּ כה , אני יה וּ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית