| תרגיל בחרו את הפועל המתאים כדי להשלים את המשפט . . 1 אתמול ( אני ) [ פּ גשתי | פּ גשה | פּ גשנ וּ ] את המורה שלי . . 2 ( אתה ) [ אחז וֹ ר | תחז וֹ ר | יחז וֹ ר ] מחר לתל אביב ? . 3 ( את ) [ חגגתי | חגג | חגגת ] יום הולדת אתמול ? . 4 מחר היא [ תבדקי | יבד וֹ ק | תבד וֹ ק ] את הבחינות . . 5 הוא רוצה [ כּוֹ תב | כּוֹ תבים | לכת וֹ ב ] מכתב לא וּ ניברסיטה . . 6 עכשיו אנחנו [ ע וֹ בדת | ע וֹ בדים | לעב וֹ ד ] על ה פּ ר וֹ יקט . . 7 ( אתם ) [ עזרנ וּ | עזרתם | עזרתן ] לאבא שלכם אתמול ? . 8 אתן יכולות [ תסגר וּ | יסגר וּ | לסג וֹ ר ] את החנות מוקדם ? . 9 אתמול הם [ הפכנ וּ | הפכתם | הפכ וּ ] את החדר הזה למשרד . . 10 עכשיו הן [ ח וֹ שבים | ח וֹ שב וֹ ת | לחש וֹ ב ] על ה פּ תר וֹ ן לבעיה . עברו לפעילויות מתוקשבות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית