| לוין קי פּ ניס כּ א שׁ ר קמה מדינת י שׂ ראל , בּ א וּ אל ה מּ נ וֹ רה ואמר וּ ל הּ : - א תּ היי * סמל ה מּ דינה ! אמרה ה מּ נ וֹ רה : - ר בּ ים הי וּ כּ לי הקד שׁ בּ בית ה מּ ק דּשׁ , כּלּ ם זהב טה וֹ ר , ול מּ ה זה בּ חר תּ ם בּ י ? ענ וּ ל הּ : - כּ י א תּ נ וֹ תנת א וֹ רה . י שׁ א וֹ רה – י שׁ שׂ מחה , י שׁ א וֹ רה – י שׁ שׂשׂוֹ ן *! בּ ק שׁ ה ה מּ נ וֹ רה : - לֹ א א וּ כל לב דּ י להי וֹ ת סמל : י לּ וה נא אלי * עץ ה זּ ית , ה נּוֹ תן לי מ שּׁ מנ וֹ ה טּוֹ ב להאיר את נר וֹ תי . הלכ וּ וּ בא וּ אל ה זּ ית : - זית , זית , ה לּ וה נא אל ה מּ נ וֹ רה ותהי וּ יחד סמל ה מּ דינה ! אמר ה זּ ית : - ר בּ ים העצים בּ י שׂ ראל שׁנּשׁתּבּ חה בּ הם הארץ * . ל מּ ה זה בּ חר תּ ם בּ י ? ענ וּ ל וֹ : - כּ י א תּ ה נ וֹ תן את ה שּׁ מן ה טּוֹ ב למא וֹ ר . י שׁ א וֹ רה – י שׁ שׂ מחה , י שׁ א וֹ רה – י שׁ שׂשׂוֹ ן ! נתן ה זּ ית שׁ נים מענפיו ל שׁ ני צ דּ י ה מּ נ וֹ רה , להי וֹ ת סמל ה מּ דינה – וּ לי שׂ ראל א וֹ רה , שׂ מחה ו שׂשׂוֹ ן ! מתוך : סיפורים ליום העצמאות : סיפורים , שירים וחידות , 2008 * הי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית