| משנה שניים אוחזין בטלית * . זה אומר : " אני מצאתיה " , וזה אומר : " אני מצאתיה " . זה אומר : " כולה שלי " , וזה אומר : " כולה שלי " . זה יישבע שאין לו בה פחות מחצייה , וזה יישבע שאין לו בה פחות מחצייה – ויחלוקו . ( משנה , בבא מציעא א , א ) * טלית במשנה היא בגד . . 1 א . ס פּ רו את המשנה במילים שלכם . ב . מה ענת צריכה לעשות עם הטלית לפי המשנה ? . 2 המחיז ּ ו שיחה דומה בין מנהל בית ספר לבין שני תלמידים . מנהל בית הספר מצא תיק . שני תלמידים באים למנהל . כל אחד אומר שהתיק שלו ונותן סימנים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית