של מי הטלית ? שיחה שניים אוחזין בטלית משנה " שנות טובות " – פּ עם והיום מאמר משפטים שמניים בעבר קופסה לשונית שקל חדש תרגיל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית