לשוחח על מצבים שקשורים לצורה ולצבע בחיי היום - יום ; לדון בריבוי צורות וצבעים בעולם באנל וֹ גיה לרב - תרבותיות בחברה ; לדון במשמעות של צורות וצבעים באומנות ; להציג את השינויים שחלו בתיאור צורת העולם לאורך ההיסטוריה ; לספר על ניסוי הקשור בצורות ובצבעים ; לדון במשמעות הצורות והצבעים בטבע ; להטות את שמות הצבעים ( וכמה מילים נוספות באותו המשקל ) ולהשתמש בהם בצורה נכונה בתוך הקשר ; להשתמש בצורה שוטפת וטבעית במשפטים שמניים בהווה . Now we can ... talk about situations related to shapes and colors in our daily lives ; discuss the variety of shapes and colors in our world in analogy to multiculturalism in society ; discuss the meaning of shapes and colors in art ; describe the changes that occurred in the understanding of the globe throughout history ; talk about an experiment related to shapes and colors ; discuss the relevance of shapes and colors in nature ; inflect names of colors ( and some other words that follow the same pattern ) , and use them correctly in context ; use nominal sentenc...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית