| יהונתן גפן אם בּ מקרה אני פּוֹ ג שׁ מי שׁ ה וּ שׁלֹּ א מבין א וֹ תי א וֹ ח וֹשׁ ב שׁ אני תּ ינ וֹ ק . אם בּ מקרה אני פּוֹ ג שׁ מי שׁ ה וּ שׁלֹּ א י וֹ דע לב כּוֹ ת ולצחק . אם אני פּוֹ ג שׁ מי שׁ ה וּ כּ זה , אני תּ כף מס פּ ר ל וֹ על האי שׁ ה יּ רק : ״ היה היה פּ עם , בּ עיר ירקה , גּ ר ל וֹ אי שׁ אחד , אי שׁ ירק . האי שׁ ה יּ רק גּ ר בּ בית ירק עם דּ לת ירקה וח לּוֹ נ וֹ ת ירקים . הי וּ ל וֹ א שּׁ ה ירקה וּשׁ ני ילדים ירקים . וּ ב לּ יל וֹ ת ה וּ א היה י שׁ ן בּמּטּ ה ה יּ רקה שׁלּוֹ וח וֹ לם חל וֹ מ וֹ ת ירקים - ירקים . י וֹ ם אחד , קם האי שׁ ה יּ רק בּ בקר ירק , נעל נעלים ירק וֹ ת , לב שׁ חלצה ירקה וּ מכנסים ירקים . על רא שׁוֹ חב שׁ כּוֹ בע ירק ויצא הח וּ צה . האי שׁ ה יּ רק נכנס לא וֹ ט וֹ ה יּ רק שׁלּוֹ ונסע בּכּ בי שׁ ה יּ רק . מ צּ ד אחד שׁ ל ה כּ בי שׁ ראה האי שׁ ים ירק וּ מ צּ ד שׁ ני המ וֹ ן פּ רחים ירקים . זה היה י וֹ ם יפה , והאי שׁ ה יּ רק שׂ מח ו שׁ ר שׁ ירים ירקים . ואז ראה האי שׁ ה יּ רק שׁ על ה כּ בי שׁ ע וֹ מד אי שׁ כּ חל . האי שׁ ה יּ רק עצר את הא וֹ ט וֹ ה יּ רק ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית