קראוּ את המשׁ פּ ָ טים בּעמוּדים הבּאים למטה . כּתבוּ כּל מש פּ ָ ט בּבלוֹן המתאים . اقرأوا الجمل في الصفحات التالية . اكتبوا كل جملة في بالون المحادثة المناسب . צבעוּ את הציוּרים . لونوا الرسومات . א ַת ָה ר וֹצ ֶה ל ְשַׂ ח ֵק כַּ ד וּרְ ס ַל ? א ֲני שַׁ חר . א ֵיפ ֹה אתה רוֹצה לשׂחק כּדוּרסל ? א ֲנ ִי גר בּ ַבּ ַ י ִת ה ַז ֶה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית