אני רוֹצה להקליט أريد التسجيل תחבּוֹשׁת ضمادة בּית חוֹלים مستشفى יכוֹל לעזוֹר يستطيع أن يساعد 1 השׁלימוּ . היעזרוּ בּמחסן . أكملوا . استعينوا بالمخزن . אמיר בּבית חוֹלים . ישׁ לוֹ על העיניים . הוּא לֹא יכוֹל ס ֵפ ֶר , הוּא לֹא יכוֹל טלויזיה , והוּא לֹא יכוֹל בּ ַ מ ַח ְשׁ ֵב . החברים שׁל אמיר רוֹצים לוֹ סיפּוּרים ושׁירים . זאת יפה ! ל ְשׂ ַח ֵק לקרוֹא לראוֹת תחבּוֹשׁת מ ַת ָנ ָה לה ַק ְליט  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית