בּעברית : מילים שׁמסתימוֹת בּ - ׇ ה , ת הן בּדרךְ כּלל בּנקבה . في اللغة العربية : إذا كانت الكلمة تنتهي بـ ـ ة ، ت فهي عادة مؤنثة . 1 כּתבוּ כּל מילה בּמקוֹם המתאים . עג ְב ָניה , שׂ מ ְל ָה , מ ְל ָפ ְפוֹן , ג ֶז ֶר , מח ְב ֶר ֶ ת , ד ֶל ֶת , שׁוּל ְח ָן , ת ְ מוּנ ָה , חלוֹן , ב ֵיצ ָה , צלחת , כּ רוּב , ס ָל ָט , מ ָר ָ ק , ב ָט ָט ָה . اكتبوا كل كلمة في المكان المناسب . ז ָכ ָר נ ְק ֵב ָה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית