5 קראוּ את המש פּ ָ טים וכתבוּ את השם של כּל ילד אוֹ ילדה מתחת לציוּר המתאים . اقرأوا الجمل، ثم اكتبوا اسم كل ولد أو بنت تحت الرسمة المناسبة . לאוּרי ישׁ כּדוּרסל . ליוּבל ישׁ תפּוּז . לנוּר ישׁ בּקבּוּק . לגוּר ישׁ חוּלצה בּצבע חוּם . רוּתי אוֹכלת עוּגה . א וּרִ י  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית