7 ביסוס הכפל והחילוק סדר הפעולות המבנה העשרוני עד - 10 , 000 חלק א אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית