. 1 במחשבון מופיע המספר הזה : א . כתבו את המספר במלים : ב . מהו המספר הקודם למספר זה ? ג . מהו המספר העוקב למספר זה ? ד . אם רוצים שספרת הע ֲ שרות במספר המופיע במחשבון תהיה , 0 איזה מספר צריך לחסר ? ה . אם רוצים שספרת המאות במספר המופיע במחשבון תהיה , 0 איזה מספר צריך לחסר ? ו . אם רוצים שספרת היחידות במספר המופיע במחשבון תהיה , 0 איזה מספר צריך לחסר ? . 2 השלימו אפשרויות שונות בכל סעיף . . 3 השלימו מספרים ברצף . 3 , 598 3 , 599 א 2 , 007 2 , 008 ב 7 , 108 7 , 109 ג 4 , 997 4 , 998 ד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית