. 1 הנה מלבן כפל . כמה משבצות יש בו ? כתבו את התרגיל המתאים : × כדי למצא כמה משבצות יש במלבן אפשר לפלג אותו בדרכים שונות . תלמיד אחד פלג אותו לשני מלבנים כך : כתבו תרגיל כפל מתאים מתחת לכל מלבן . התרגיל המתאים לפלוג : תלמיד אחר פלג את המלבן לשני מלבנים כך : כתבו תרגיל כפל מתאים מתחת לכל מלבן . השלימו את התרגיל המתאים לפלוג : דיון מה ההב דל ב ין ש ני הפ לוגים ? איזה פ לוג לדעת כם קל יות ר לחשוב ? האם כש מפ לגים מלב ן ב דרכים שונות מקב לים תוצ אות ש וות ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית