. 1 השלימו את המספרים החסרים לפי הקפיצות על הישר . דיון מה דומה ומה שונה ב ין ש ני הי ש רים ? לאיזה מש ני הי ש רים מת אימה ת ב נית ש ל גורמים ומכפ לה ? מה ב צ יור הי ש ר הזה מת אים לגורמים ? מה ב צ יור הי ש ר הזה מת אים למכפ לה ? השלימו את התבנית של הישר המתאים . מספר הקפיצות : הגדל של כל קפיצה : נקדת הסיום :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית