9 חילוק עם שארית כפל וחילוק עד 10 , 000 בעיות דו שלביות שברים יסודיים נושאים נוספים אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית