עמודים 56 – 54 בפעילויות 3 – 1 התלמידים פותרים תרגילי כפל שאחד הגורמים בהם הוא מספר חד - ספרתי והגורם האחר הוא מספר דו - ספרתי או יותר , במאונך בדרך המפורטת . בפעילות 1 מזכירים לתלמידים איך פותרים תרגילי כפל במאונך בדרך המפורטת . אלה שלבי הפתרון : . 1 כותבים את תרגיל הכפל כך שהגורם החד - ספרתי מתחת לספרת היחידות של הגורם הרב - ספרתי ( יחידות מתחת ליחידות ) . . 2 תחילה כופלים את היחידות של הגורם הרב - ספרתי , אחר כך כופלים את העשרות של הגורם הרב - ספרתי וכן הלאה . כל שלב בתהליך הזה ( כל מכפלה חלקית ) נכתב במפורש בשורה המתאימה . . 3 מחברים את המכפלות החלקיות שהתקבלו . הסכום הוא המכפלה של תרגיל הכפל המקורי . הערה : דרך הפתרון בנויה משלבים רבים . לרבים מהתלמידים נוח יותר לכתוב תחילה את כל תרגילי הכפל שהתקבלו מפירוק המספר הרב - ספרתי , ורק לאחר מכן לפתור אותם . כדי לזכור ולהבין את דרך הפתרון אפשר להיעזר במלבן : שטח המלבן כולו מייצג את תוצאת תרגיל הכפל . 437 × 6 = ___ שטח כל אחד משלושת המלבנים שהמלבן הגדול מורכב מהם מייצג את תוצאות תרגילי הכפל שהתקבלו לאחר פילוג המספר התלת - ספרתי . 6 × 400 ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית