עמודים 198 – 193 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא מספרים שליליים . הנושא הזה נלמד בכיתה ב ( בפרק " נושאים נוספים " בספר 6 ) ובכיתה ג ( בפרק " נושאים נוספים " בספר . ( 9 בכיתה ד הנושא מספרים שליליים לא נלמד בפרק נפרד . בפעילות 1 יש תזכורת וחזרה על המושגים " מספר חיובי " ו " מספר שלילי " , והתלמידים נזכרים בעובדה שהמספר 0 אינו חיובי ואינו שלילי , שנלמדה בכיתה ג . בפעילות 2 התלמידים יכולים להיעזר בישר המספרים שבפעילות 1 וליישם בעזרתו את התזכורת : ככל שמספר נמצא ימינה יותר על ישר המספרים , הוא גדול יותר . בפעילויות 3 ו - 5 התלמידים צריכים לוודא שההפרשים בין המספרים המתאימים לכל שתי שנתות סמוכות על ישר המספרים שווים . פעילות 5 נראית כמו פעילות פתוחה , שיש בה אפשרויות רבות להשלמה , אך אם שמים לב לתנאים , נוכחים שרק בסעיף ג יש אין - סוף תשובות נכונות , ואילו בסעיפים א ו - ב יש אפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית