5 בּחן ֶ א ת עצמךָ 6 ישׂראלים צעירים : עילאי מראשׁוֹן לציוֹן 11 א ָנוּ בּ ָאנוּ ארצ ָה 14 מירוּס ָלם לירוּשׁ ָלים סיפּוּר ָה שׁל ה ָעליי ָה ֵ מ ֶ א תיוֹפּי ָה לישׂר ֵָ א ל 26 מס ָע אל הע ָב ָר : ד ָוד , אדמוֹנד ויהוֹשׁע גם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית